Tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán

tổ chức giao dịch thị trường chứng khoán
tổ chức giao dịch thị trường chứng khoán

Tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán được thực hiện bởi sở giao dịch chứng khoán Việt Việt Nam và công ty con cho chứng khoán đủ điều kiện niêm yết, cụ thể:

  1. Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con được tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán cho chứng khoán đủ điều kiện niêm yết, chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần, chứng khoán của các doanh nghiệp khác chưa đủ điều kiện niêm yết, chứng khoán của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, chứng khoán phái sinh và các loại chứng khoán khác theo quy định của chính phủ.
  2. Ngoài sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con, không tổ chức, cá nhân nào được phép tổ chức và vận hành thị trường giao dịch chứng khoán.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM