Thời kỳ quy hoạch sử dụng đất là bao lâu?

thời kỳ quy hoạch sử dụng đất
thời kỳ quy hoạch sử dụng đất

Hỏi: Thời kỳ quy hoạch sử dụng đất là bao lâu?

Trả lời: Theo điều 37 – Luật Đất Đai 2013 quy định về thời kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

  1. Thời kỳ quy hoạch sử dụng đất là 10 năm. Tầm nhìn của quy hoạch sử dụng đất quốc gia là từ 30 năm đến 50 năm và cấp huyện là từ 20 năm đến 30 năm.

2. Thời kỳ kế hoạch sử dụng đất quốc gia, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng và kế hoạch sử dụng đất an ninh là 05 năm; kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập hằng năm.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM