Thành viên của sở giao dịch chứng khoán Việt Nam

thành viên của sở giao dịch chứng khoán việt nam
thành viên của sở giao dịch chứng khoán việt nam

Thành viên của sở giao dịch chứng khoán Việt Nam được chính phủ thống nhất kết nạp và hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam chịu sự quản lý của sở giao dịch chứng khoán Việt Nam

1.Thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam

a) Thành viên giao dịch là công ty chứng khoán được sở giao dịch chứng khoán Việt Nam chấp thuận trở thành thành viên giao dịch.

b) Thành viên giao dịch đặc biệt là ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức khác được sở giao dịch chứng khoán Việt Nam chấp thuận trở thành thành viên giao dịch đặc biệt.

2. Quyền của thành viên của sở giao dịch chứng khoán Việt Nam 

a) Sử dụng hệ thống giao dịch chứng khoán và các dịch vụ do sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con cung cấp.

b) Nhận các thông tin về thị trường giao dịch chứng khoán từ sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con.

c) Đề nghị sở giao dịch chứng khoán Việt Nam làm trung gian hòa giải khi có tranh chấp liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán của thành viên giao dịch.

d) Đề xuất và kiến nghị các vấn đề liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán của sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con.

đ) Quyền khác theo quy định của pháp luật và quy chế của sở giao dịch chứng khoán Việt Nam.

3. Nghĩa vụ của thành viên thuộc sở giao dịch chứng khoán Việt Nam

a) Chịu sự giám sát của sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con đối với hoạt động giao dịch chứng khoán và hoạt động công bố thông tin theo quy định tại quy chế của sở giao dịch chứng khoán Việt Nam.

b) Công bố thông tin theo quy định của pháp luật và quy chế của sở giao dịch chứng khoán Việt Nam.

c) Hỗ trợ các thành viên giao dịch khác theo yêu cầu của sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con trong trường hợp cần thiết.

d) Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và quy chế của sở giao dịch chứng khoán Việt Nam.

4. Cơ quan quy định việc thành lập thành viên của sở giao dịch chứng khoán Việt Nam

Chính phủ quy định điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục trở thành thành viên của sở giao dịch chứng khoán Việt Nam.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM