Thanh toán và bù trừ chứng khoán

thanh toán và bù trừ chứng khoán
thanh toán và bù trừ chứng khoán

Thanh toán và bù trừ chứng khoán được thực hiện tại tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, với những nội dung cụ thể như sau:

1.Bù trừ chứng khoán

Hoạt động bù trừ, xác định nghĩa vụ thanh toán tiền và chứng khoán được thực hiện thông qua tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

2. Thanh toán chứng khoán

Thanh toán chứng khoán được thực hiện trên hệ thống tài khoản lưu ký tại tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, thanh toán tiền giao dịch chứng khoán được thực hiện qua ngân hàng thanh toán và phải tuân thủ nguyên tắc chuyển giao chứng khoán đồng thời với thanh toán tiền.

3. Cơ quan quy định về thanh toán và bù trừ chứng khoán

Bộ trưởng bộ tài chính quy định các biện pháp xử lý trong trường hợp thành viên của tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam tạm thời mất khả năng thanh toán giao dịch chứng khoán.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM