Thẩm quyền cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

thu hồi giấy phép kinh doanh chứng khoán
thu hồi giấy phép kinh doanh chứng khoán

Thẩm quyền cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán được quy định như sau:

Ủy ban chứng khoán nhà nước có thẩm quyền cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán cho công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chỉ nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM