Quyền và nghĩa vụ của tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

nghĩa vụ của tổ chức được nhà nước giao đất
nghĩa vụ của tổ chức được nhà nước giao đất

Hỏi: Quyền và nghĩa vụ của tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất là gì?

Trả lời: Theo điều 173 – Luật Đất Đai 2013 quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

  1. Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất có quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 166Điều 170 của Luật này.

2. Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất không có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; không được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM