Quyền sử dụng đất của tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

quyền sử dụng đất của cơ quan nước ngoài có chức năng ngoại giao
quyền sử dụng đất của cơ quan nước ngoài có chức năng ngoại giao

Hỏi: Quyền sử dụng đất của tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao gồm những gì?

Trả lời: Theo điều 182 – Luật Đất Đai 2013 quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

  1. Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao sử dụng đất tại Việt Nam có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 166Điều 170 của Luật này;

b) Xây dựng các công trình trên đất theo giấy phép của cơ quan nhà nước Việt Nam có thẩm quyền;

c) Sở hữu công trình do mình xây dựng trên đất thuê trong thời hạn thuê đất.

2. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác thì tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao có quyền và nghĩa vụ theo điều ước quốc tế đó.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM