Quyền của đại diện chủ sở hữu về đất đai là gì?

quyền của đại diện chủ sở hữu về đất đai
quyền của đại diện chủ sở hữu về đất đai

Hỏi: Quyền của đại diện chủ sở hữu về đất đai là gì? Việc thực hiện quyền của đại diện chủ sở hữu về đất đai là gì?

Quyền của đại diện chủ sở hữu về đất đai

Theo Điều 13 – Luật Đất Đai 2013 quy định về quyền của đại diện chủ sở hữu về đất đai

 1. Quyết định quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất.
 2. Quyết định mục đích sử dụng đất.
 3. Quy định hạn mức sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất.
 4. Quyết định thu hồi đất, trưng dụng đất.
 5. Quyết định giá đất.
 6. Quyết định trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất.
 7. Quyết định chính sách tài chính về đất đai.
 8. Quy định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Việc thực hiện quyền của đại diện chủ sở hữu về đất đai

Trả lời: Theo Điều 21 – Luật Đất Đai 2013 quy định về việc thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu về đất đai

 1. Quốc hội ban hành luật, nghị quyết về đất đai; quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia; thực hiện quyền giám sát tối cao đối với việc quản lý và sử dụng đất đai trong phạm vi cả nước.
 2. Hội đồng nhân dân các cấp thực hiện quyền thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương mình trước khi trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; thông qua bảng giá đất, việc thu hồi đất thực hiện các dự án phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng của địa phương theo thẩm quyền quy định tại Luật này; giám sát việc thi hành pháp luật về đất đai tại địa phương.
 3. Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu về đất đai theo thẩm quyền quy định tại Luật này.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM