Quy định về xây dựng khu tái định cư

quy định về xây dựng khu tái định cư
quy định về xây dựng khu tái định cư
Hỏi: Quy định về xây dựng khu tái định cư gồm những gì?

Trả lời: Theo điều 85 – Luật Đất Đai 2013, lập và thực hiện dự án tái định cư gồm những nội dung sau:

  1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức lập và thực hiện dự án tái định cư trước khi thu hồi đất.
  2. Khu tái định cư tập trung phải xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, phù hợp với điều kiện, phong tục, tập quán của từng vùng, miền.
  3. Việc thu hồi đất ở chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành xây dựng nhà ở hoặc cơ sở hạ tầng của khu tái định cư.

4. Chính phủ quy định chi tiết điều này.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM