Quy định về thuê đất xây dựng công trình ngầm đối với cá nhân và doanh nghiệp nước ngoài

quy định về thuê đất xây dựng công trình ngầm đối với cá nhân
quy định về thuê đất xây dựng công trình ngầm đối với cá nhân

Hỏi: Quy định về thuê đất xây dựng công trình ngầm đối với cá nhân và doanh nghiệp nước ngoài là gì?

Trả lời: Theo điều 187 – Luật Đất Đai 2013 quy định về quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuê đất để xây dựng công trình ngầm

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư xây dựng công trình ngầm được Nhà nước cho thuê đất có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

  1. Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì có quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 3 và khoản 5 Điều 183 của Luật này;

2. Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm thì có quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 2 và khoản 5 Điều 183 của Luật này.

(alobendo)

 

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM