Quy định về tên của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

quy định về tên công ty chứng khoán
quy định về tên công ty chứng khoán

1.Quy định về tên của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải tuân thủ quy định của luật doanh nghiệp và quy định tại khoản 2, khoản 3 bài này.

2. Tên của công ty chứng khoán 

a) Loại hình doanh nghiệp.

b) Cụm từ “chứng khoán”.

c) Tên riêng.

3. Tên của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán 

a) Loại hình doanh nghiệp.

b) Cụm từ “quản lý quỹ”.

c) Tên riêng.

4. Tổ chức không phải là công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không được phép sử dụng cụm từ “chứng khoán”, “quản lý quỹ” trong tên của tổ chức, không được sử dụng các cụm từ, thuật ngữ khác trong tên của tổ chức nếu việc sử dụng cụm từ, thuật ngữ đó có thể gây nhầm lẫn cho khách hàng về việc tổ chức đó là công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

(alobendo-82)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM