Quy định về luật đấu giá quyền sử dụng đất

luật đấu giá quyền sử dụng đất
luật đấu giá quyền sử dụng đất

Hỏi: Quy định về luật đấu giá quyền sử dụng đất là gì?

Trả lời: Theo điều 117 – Luật Đất Đai 2013, nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất

  1. Đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.
  2. Việc đấu giá quyền sử dụng đất phải đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đấu giá tài sản.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM