Quy định về cung cấp thông tin đất đai của Nhà Nước

quy định về cung cấp thông tin đất đai
quy định về cung cấp thông tin đất đai

Hỏi: Quy định về cung cấp thông tin đất đai của Nhà Nước là gì?

Trả lời: Theo Điều 28 – Luật Đất Đai 2013 quy định về  trách nhiệm của Nhà nước trong việc xây dựng, cung cấp thông tin đất đai

  1. Xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai và bảo đảm quyền tiếp cận của tổ chức, cá nhân đối với hệ thống thông tin đất đai.
  2. Công bố kịp thời, công khai thông tin thuộc hệ thống thông tin đất đai cho tổ chức, cá nhân, trừ những thông tin thuộc bí mật theo quy định của pháp luật.
  3. Thông báo quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai cho tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp.
  4. Cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong quản lý, sử dụng đất đai có trách nhiệm tạo điều kiện, cung cấp thông tin về đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM