Quy định về chào mua công khai

quy định về chào mua công khai
quy định về chào mua công khai
Quy định về chào mua công khai và đăng ký với ủy ban chứng khoán nhà nước đối với một số trường hợp cụ htể như sau:

1.Tổ chức, cá nhân và người có liên quan theo quy định tại các điểm 1, 2, 3, 4, 6 và 7 của những người có liên quan theo luật chứng khoán dự kiến mua cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ đóng đang lưu hành dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của 01 công ty đại chúng, chứng chỉ quỹ đóng đang lưu hành của 01 quỹ đóng;

2. Tổ chức, cá nhân và người có liên quan theo quy định tại các điểm 1, 2, 3, 4, 6 và 7 của những người có liên quan theo luật chứng khoán nắm giữ từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của 01 công ty đại chúng, chứng chỉ quỹ đóng đang lưu hành của 01 quỹ đóng dự kiến mua tiếp dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của 01 công ty đại chúng, chứng chỉ quỹ đóng đang lưu hành của 01 quỹ đóng.

3. Trừ trường hợp việc chào mua đã được thực hiện đối với toàn bộ số cổ phiếu có quyền biểu quyết của 01 công ty đại chúng, chứng chỉ quỹ đóng đang lưu hành của 01 quỹ đóng, sau khi thực hiện chào mua công khai, tổ chức, cá nhận và người có liên quan theo quy định tại các điểm 1, 2, 3, 4, 6 và 7 của những người có liên quan theo luật chứng khoán nắm giữ từ 80% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của 01 công ty đại chúng, chứng chỉ quỹ đóng đang lưu hành của 01 quỹ đóng phải mua tiếp số cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng do các cổ đông, nhà đầu tư còn lại nắm giữ trong thời hạn 30 ngày theo các điều kiện về giá chào mua và phương thức thanh toán tương tự với đợt chào mua công khai.

Một số thông tin trong quy định về chào mua công khai đối với chứng khoán hy vọng sẽ giúp bạn có thêm thông tin tham khảo về chứng khoán.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM