Quốc hội giám sát việc sử dụng đất đai

quốc hội giám sát việc sử dụng đất đai
quốc hội giám sát việc sử dụng đất đai

Hỏi: Quốc hội giám sát việc sử dụng đất đai như thế nào?

Trả lời: Theo điều 198 – Luật Đất Đai 2013 quy định việc giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận về việc quản lý và sử dụng đất đai

  1. Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp thực hiện quyền giám sát về quản lý và sử dụng đất đai theo quy định của Hiến pháp và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.
  2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận thực hiện quyền giám sát về quản lý và sử dụng đất đai theo quy định của Hiến pháp, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và quy định khác của pháp luật có liên quan.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM