Phát hành trái phiếu ra công chúng là gì

phát hành trái phiếu ra công chúng
phát hành trái phiếu ra công chúng
Phát hành trái phiếu ra công chúng là hình thức huy động vốn từ các nhà đàu tư riêng lẻ và tổ chức để doanh nghiệp tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, chi trả các khoản nợ đến hạn,…

Điều kiện phát hành trái phiếu ra công chúng

Để thực hiện việc phát hành trái phiếu ra công chúng, doanh nghiệp cần đáp ứng một số yêu cầu như:

 1. Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán.
 2. Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán; không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 01 năm.
 3. Có phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua.
 4. Có cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác.

  phát hành trái phiếu ra công chúng
  phát hành trái phiếu ra công chúng
 5. Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng, trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán.
 6. Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích.
 7. Có kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với tổ chức phát hành trái phiếu theo quy định của Chính phủ về các trường hợp phải xếp hạng tín nhiệm và thời điểm áp dụng.
 8. Tổ chức phát hành phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán.
 9. Tổ chức phát hành có cam kết và phải thực hiện niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.

Như vậy, trước khi thực hiện việc phát hành trái phiếu ra công chúng doanh nghiệp cần đấp ứng một số điều kiện như trên. một số thông tin về việc phát hành trái phiếu ra công chúng của daonh nghiệp hy vọng sẽ giúp bạn hiểu phần nào về doanh nghiệp trước khi quyết định đầu tư.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM