Nội dung giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

Nội dung giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán
Nội dung giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

1.Nội dung giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán bao gồm các nội dung sau đây:

a) Tên công ty.

b) Địa chỉ trụ sở chính.

c) Nghiệp vụ kinh doanh.

d) Vốn điều lệ.

đ) Người đại diện theo pháp luật.

2. Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam bao gồm các nội dung sau đây:

a) Tên chi nhánh, địa chỉ chi nhánh, nghiệp vụ kinh doanh của chi nhánh.

b) Tên công ty mẹ.

c) Địa chỉ trụ sở chính của công ty mẹ.

d) Vốn cấp cho chi nhánh.

đ) Giám đốc chi nhánh.

(alobendo-81)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM