Nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán việt nam
nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán việt nam
Nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam trước khi tham gia đầu tư cần đáp ứng một số yêu cầu như sau:

1.Nhà đầu tư nước ngoài được tham gia góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán theo nguyên tắc sau đây:

a) Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 bài này và người có liên quan được sở hữu đến 100% vốn điều lệ của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. Trường hợp không đáp ứng quy định tại khoản 2 bài này, nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và người có liên quan chỉ được sở hữu đến 49% vốn điều lệ của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

b) Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân và người có liên quan chỉ được sở hữu đến 49% vốn điều lệ của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

c) Tuân thủ quy định tại điểm c khoản 2 bài Điều kiện thành lập công ty chứng khoán và điểm c khoản 2 tại bài Điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

2. Tổ chức nước ngoài tham gia góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp để sở hữu 100% vốn điều lệ của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Được cấp phép và có thời gian hoạt động liên tục trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm trong thời hạn 02 năm liền trước năm tham gia góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp.

b) Cơ quan cấp phép của nước nguyên xứ và ủy ban chứng khoán nhà nước đã ký kết thỏa thuận hợp tác song phương hoặc đa phương về trao đổi thông tin, hợp tác quản lý, thanh tra, giám sát hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

c) Hoạt động kinh doanh có lãi trong 02 năm liền trước năm tham gia góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp và báo cáo tài chính năm gần nhất phải được kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần.

3. Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài được thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định tại bài Điều kiện thành lập chi nhánh công ty quản lý quỹ-chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam và bài Văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ-chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam.

(alobendo-77)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM