Người nội bộ của công ty đại chúng

người nội bộ của công ty đại chúng
người nội bộ của công ty đại chúng

Người nội bộ của công ty đại chúng là người giữ vị trí quan trọng trong bộ máy quản trị, điều hành của doanh nghiệp, quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, bao gồm:

a) Người nội bộ của doanh nghiệp là chủ tịch hội đồng quản trị hoặc chủ tịch hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty, thành viên hội đồng quản trị hoặc thành viên hội đồng thành viên, người đại diện theo pháp luật, tổng giám đốc (giám đốc), phó tổng giám đốc (phó giám đốc), giám đốc tài chính, kế toán trưởng và các chức danh quản lý tương đương do đại hội đồng cổ đông bầu.

Hội đồng quản trị hoặc hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty bổ nhiệm, trưởng ban kiểm soát và thành viên ban kiểm soát (kiểm soát viên), thành viên ban kiểm toán nội bộ, thư ký công ty, người phụ trách quản trị công ty, người được ủy quyền công bố thông tin.

b) Người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng là thành viên ban đại diện quỹ đại chúng, thành viên hội đồng quản trị công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, người điều hành quỹ đại chúng, người điều hành công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, người nội bộ của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM