Nghiệp vụ của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán 

Nghiệp vụ của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán 
Nghiệp vụ của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán 

Nghiệp vụ của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán gồm tư vấn đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các nghiệp vụ khác như:

1.Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh sau đây:

a) Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

b) Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.

c) Tư vấn đầu tư chứng khoán.

2. Các nghiệp vụ kinh doanh quy định tại khoản 1 được cấp chung trong giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM