Nghĩa vụ của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

Nghĩa vụ của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam
Nghĩa vụ của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

Nghĩa vụ của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam, chỉ nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

  1. Tuân thủ nghĩa vụ quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 12 bài Nghĩa vụ của công ty chứng khoán và chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại VN.
  2. Thực hiện hoạt động quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán theo quy định của luật chứng khoán, điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán, hợp đồng ký với khách hàng ủy thác đầu tư và hợp đồng ký với ngân hàng giám sát.
  3. Thực hiện việc xác định giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định tại bài Xác định giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư chứng khoán, điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán và hợp đồng ký với khách hàng ủy thác đầu tư.
  4. Khi quản lý tài sản ủy thác, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải lưu ký toàn bộ tài sản ủy thác, bảo đảm nguyên tắc độc lập và tách biệt tới từng khách hàng ủy thác, tách biệt tài sản ủy thác và tài sản của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

(alobendo-90)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM