Ngày chính thức hoạt động của công ty chứng khoán

ngày chính thức hoạt động của công ty chứng khoán
ngày chính thức hoạt động của công ty chứng khoán

Ngày chính thức hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh, văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam phải chính thức hoạt động trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp phép.

Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam không được tiến hành hoạt động kinh doanh chứng khoán trước ngày chính thức hoạt động.

Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chủng khoản được chính thức hoạt động sau khi đáp ứng các quy định sau đây:

a) Thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại bài Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán .

b) Có quy trình hoạt động, quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ.

c) Điều lệ đã được đại hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua.

(alobendo-84)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM