Mẫu đơn ký giáp ranh đất

mẫu đơn ký giáp ranh đất

 

Mẫu đơn ký giáp ranh đất để làm gì

Mẫu đơn ký giáp ranh đất ghi nhận ý kiến của chủ sở hữu những thửa đất liền kề không có tranh chấp để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng.

Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định rõ thủ tục đề nghị đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân gồm các bước như sau:

  • Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị
  • Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ
  • Bước 3: Giải quyết yêu cầu
  • Bước 4: Trả kết quả.

Bước thứ 3 là bước có nhiều công việc cần thực hiện nhất. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thực hiện những công việc như sau:

1. Xác nhận hiện trạng sử dụng đất so với nội dung kê khai đăng ký; trường hợp không có giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp, sự phù hợp với quy hoạch.

2. Đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính thì trước khi thực hiện công việc tại mục (1), Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất phải thông báo cho Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trích đo địa chính hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính do người sử dụng đất nộp (nếu có).

3. Niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, tình trạng tranh chấp, xác nhận hiện trạng, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban và khu dân cư nơi có đất trong thời hạn 15 ngày; xem xét giải quyết ý kiến phản ánh về nội dung công khai và gửi hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai.

Do vậy, trong thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không tách khâu ký giáp ranh thành thủ tục hành chính riêng biệt.

Trong trường hợp hàng xóm không chịu ký giáp ranh vì một lý do nào đó, như mâu thuẫn cá nhân, ghanh ghét,…, thì cơ quan chức năng vẫn tiếp nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận. Bạn có thể tìm hiểu thêm về Khoản 11 Điều 7 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT quy định các trường hợp từ chối hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

mẫu đơn ký giáp ranh đất

Một số mẫu đơn ký giáp ranh đất 

Bạn có thể xem chi tiết bên dưới hoặc bấm vào đây để Tải về bản word.

Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất tại thực địa

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      …………., ngày….…. tháng……. năm…….

BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH RANH GIỚI, MỐC GIỚI THỬA ĐẤT TẠI THỰC ĐỊA

Hôm nay, ngày…. tháng…năm, UBND………………. đã tiến hành khảo sát, xác định ranh giới, mốc giới thửa đất tại thực địa đối với thửa đất của:

Ông/bà:………………………………………………………..

Đang sử dụng đất tại: Phường/ xã…………………………….

Thành phố/ tỉnh:………………………………………………

Thửa đất số:…………..…….. Tờ bản đồ số:…………………

THÀNH PHẦN GỒM:

  1. Đại diện UNBD………………………………………. và Cán bộ đo đạc
  2. Ông/ bà:………………………………Chức vụ: Chủ tịch UBND ………………………
  3. Ông/ bà:………………………………Chức vụ:………………………………………………..
  4. Ông/ bà:………………………………Chức vụ: Cán bộ địa chính
  5. Ông/ bà:………………………………Chức vụ: Cán bộ đo đạc
  6. Các chủ sử dụng đất tiếp giáp

1) …………………………………………

2) …………………………………………

3) …………………………………………

4)………………………………………….

Các bên đã tiến hành cắm mốc giới thửa đất tại thực địa, có sơ đồ trích lục hình thể thửa đất kèm theo và cùng ký tên vào biên bản.

Các chủ sử dụng đất tiếp giáp ký tên:

1) ………………………. 3) ………………………… ..

2) ……………………… 4) ………………………… ..

Chủ sử dụng đất        Cán bộ đo đạc          Cán bộ địa chính                      TM UBND………

 

 

(Ký, ghi rõ họ tên)  (Ký, ghi rõ họ tên)           (Ký, ghi rõ họ tên)              Chủ tịch

Mẫu giấy xác nhận giáp ranh đất

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        ………., ngày…. tháng…. năm…….

   GIẤY XÁC NHẬN GIÁP RANH ĐẤT Ở

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)……………………………………………..

 Ông………………………..Chủ tịch UBND xã (phường, thị trấn)………………………………

(Hoặc các chủ thể khác có thẩm quyền như các chủ thể sử dụng đất,… tùy thuộc vào trường hợp cụ thể của bạn)

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

– Căn cứ Luật đất đai năm 2013;

– Căn cứ…;

– Căn cứ tình hình thực tế.

Tên tôi là:………………………………Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:……………………………

Do CA………………………. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………….

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Tôi xin trình bày với quý cơ quan sự việc sau:

………………………………………………

………………………………………………

(Phần này bạn trình bày về nguyên nhân, hoàn cảnh, lý do dẫn tới việc bạn làm đơn xin xác nhận ranh giới đất, ví dụ:

Tôi là người sử dụng mảnh đất số…………… tại Bản đồ địa chính…………. của………. năm………… từ ngày…/…./…… theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số…………… do Sở Tài nguyên và môi trường cấp ngày…./…./…..

Hiện nay tôi đang có nhu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng phần đất trên cho Ông/Bà………………………………….. Do yêu cầu của Ông/Bà………..……………., tôi cần chứng minh ranh giới đất mà tôi đã đưa ra trước Ông/Bà…………………………………. là đúng, phù hợp với sự thật khách quan bằng xác nhận về ranh giới phần đất của tôi với những chủ sử dụng đất liền kề.)

Do vậy, tôi làm đơn này để kính đề nghị quý cơ quan xem xét và xác nhận ranh giới đất giữa phần đất thuộc quyền sử dụng đất của tôi và những phần đất liên kề được xác định theo đúng thông tin sau:

……………………………………………………………………………………………… ………….. ……………………..

……………………………………………………………………………………………… ………….. …………………….

……………………………………………………………………………………………… ………….. …………………….

(Phần này bạn đưa ra các thông tin giúp chủ thể có thẩm quyền xác nhận ranh giới đất mà bạn cần xác nhận, bạn cũng có thể gửi kèm một phần hồ sơ địa chính để tiện cho việc xác định ranh giới này.)

Tôi xin cam đoan những thông tin mà tôi đã nêu trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin này.

Kính mong Quý cơ quan xem xét và chấp nhận đề nghị trên của tôi, tiến hành xác nhận ranh giới đất cho tôi để tôi có thể………………….

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Người làm đơn

 

 

( Ký và ghi rõ họ tên)

 

Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất

 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN MÔ TẢ RANH GIỚI, MỐC GIỚI THỬA ĐẤT

 

Ngày……. tháng…….. năm………, đơn vị đo đạc đã tiến hành xác định ranh giới, mốc giới thửa đất tại thực địa của (ông, bà, đơn vị)………………..………………….. đang sử dụng đất tại………………………………………………………………………………. (số nhà, đường phố, phường, quận hoặc thôn, xóm, xã, huyện). Sau khi xem xét hiện trạng về sử dụng đất và ý kiến thống nhất của những người sử dụng đất liền kề, đơn vị đo đạc đã xác định ranh giới, mốc giới sử dụng đất và lập bản mô tả ranh giới, mốc giới sử dụng đất như sau:

 

SƠ HỌA RANH GIỚI, MỐC GIỚI THỬA ĐẤT

( Chi tiết theo đính kèm )

MÔ TẢ CHI TIẾT MỐC GIỚI, RANH GIỚI THỬA ĐẤT

– Từ điểm 1 đến điểm 2:..…………………………………………………………………………………………

– Từ điểm 2 đến điểm 3:………………………………………………………………………………………….

– Từ điểm 3 đến điểm 4: ………………………………………………………………………………………..

– Từ điểm 4 đến điểm 5:………………………………………………………………………………………..

Người sử dụng đất hoặc chủ quản lý đất liền kề ký xác nhận ranh giới, mốc giới sử dụng đất:

 

STT Tên người sử dụng đất, chủ quản lý đất liền kề Đồng ý (Ký tên) Không đồng ý
 Lý do không đồng ý Ký tên
1
2
3
4

 

TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG RANH GIỚI THỬA ĐẤT TỪ KHI CẤP GCN (NẾU CÓ)

…………………… .. ……………………….

Người sử dụng đất Người dẫn đạc Cán bộ đo đạc
 

 

    (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

     (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

       (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Biên bản xác nhận giáp ranh

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ……………..ngày………..tháng…………năm………

  BIÊN BẢN XÁC NHẬN GIÁP RANH ĐẤT         

Hôm nay, ngày…. tháng…năm, chúng tôi gồm có:

Ông/bà:………………………………………………………………………………………………………………

Đang sử dụng đất tại: Phường/ xã……………………………………………………………………….

Thành phố/ tỉnh:………………………………………………………………………………………………..

Thửa đất số:…………..…….. Tờ bản đồ số:………………………………………………………..

Và các chủ sử dụng đất tiếp giáp

1) ………………………………………… ………………………….. ………………………………..

2) ………………………………………… ………………………….. …………………………….

3) ………………………………………… ………………………….. ……………………………..

4)………………………………………….

Chúng tôi làm giấy tờ này để xác nhận việc giáp ranh giữa người sử dụng đất nêu trên và những người chủ sử dụng đất tiếp giáp. Đi kèm với giấy xác nhận này có sơ đồ trích lục hình thể thửa đất.

Các chủ sử dụng đất tiếp giáp ký tên:

1) ………………………. 3) ………………………… ..

2) ……………………… 4) ………………………….

 

Chủ sử dụng đất

 

(Ký,ghi rõ họ tên)

Trên đây là một số thông tin về mẫu đơn ký giáp ranh đất để bạn tham khảo, thực tế khi tiến hành thực hiện sẽ có nhiều tình huống phức tạp hoặc phát sinh mâu thuẫn không đáng có, lúc này thì sự tư vấn của luật sư có chuyên môn sẽ giúp bạn giải quyết nhanh chóng vấn đề với chi phí cũng không cao.

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM