Hủy tư cách công ty đại chúng

hủy tư cách công ty đại chúng
hủy tư cách công ty đại chúng

Hủy tư cách công ty đại chúng khi vốn điều lệ của công ty đại chúng không đủ 30 tỷ hoặc cơ cấu cổ đông không đáp ứng được yêu cầu và cần thực hiện theo một số bước như sau:

Các bước hủy tư cách công ty đại chúng

  1. Thông báo gửi UBCK NN

Công ty đại chúng có trách nhiệm gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước văn bản thông báo kèm danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có vốn điều lệ đã góp không đủ 30 tỷ đồng tính trên báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán hoặc có cơ cấu cổ đông không đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 của bài quy định về công ty đại chúng căn cứ theo xác nhận của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

2. Thời hạn xem xét hủy tư cách công ty đại chúng

Sau 01 năm kể từ ngày không còn đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 của bài quy định về công ty đại chúngmà công ty vẫn không đáp ứng được điều kiện là công ty đại chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét hủy tư cách công ty đại chúng.

3. Trách nhiệm của công ty đại chúng

Công ty phải thực hiện đầy đủ các quy định liên quan đến công ty đại chúng cho đến thời điểm Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo hủy tư cách công ty đại chúng.

4. Thời điểm thông báo hủy tư cách công ty đại chúng

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của ủy ban chứng khoán nhà nước về việc hủy tư cách công ty đại chúng, công ty có trách nhiệm thông báo việc hủy tư cách công ty đại chúng trên trang thông tin điện tử của công ty, phương tiện công bố thông tin của ủy ban chứng khoán nhà nước, sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và thực hiện thủ tục hủy niêm yết, đăng ký giao dịch theo quy định của pháp luật.

5. Cơ quan quy định việc hủy tư cách công ty đại chúng

Bộ trưởng bộ tài chính quy định việc hủy tư cách công ty đại chúng đối với trường hợp không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng do tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp.

hủy tư cách công ty đại chúng
hủy tư cách công ty đại chúng

Hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng

Công ty đại chúng thuộc trường hợp quy định tại khoản 2(thời hạn xem xét hủy tư cách công ty đại chúng) phải nộp hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng đến ủy ban chứng khoán nhà nước. Hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng bao gồm:

  1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  2. Văn bản thông báo về việc công ty đại chúng không còn đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 của bài quy định về công ty đại chúng.
  3. Danh sách cổ đông do tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
  4. Báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận. Trường hợp công ty tăng vốn điều lệ sau thời điểm kết thúc kỳ kế toán năm gần nhất, công ty phải bổ sung báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán.

Như vậy, việc hủy tư cách công ty đại chúng là một điều mà không doanh nghiệp hay nhà đầu tư nào khi đầu tư tiền vào công ty đó mong muốn. Nhưng khi doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả cũng như việc thiếu niềm tin từ nhà đầu tư sẽ dẫn đến việc hủy tư cách công ty đại chúng. Vì vậy, là một nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ, bạn hãy chú ý đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các thông tin liên quan công ty để tránh rủi ro khi đầu tư vào những công ty này.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM