Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là gì?

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là bên bán đất(tức là người đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) thực hiện việc chuyển giao, sang tên cho người khác(tức là bên nhận chuyển nhận quyền sử dụng đất) dưới các hình thức như mua bán, trao đổi, cho tặng… theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản, có chữ ký của các bên liên quan, thực hiện cống chứng và có xác nhận của chính quyền địa phương..

Download file mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất  download icons e1621734555667

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

HỢP ĐỒNG SỐ:.…………………CN

…………..,ngày..……..tháng……..năm………

 

I. PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

  1. Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất(sau đây gọi là bên A)

Ông (Bà): ……………………………………………………………………………………sinh năm…………………………………………………

– Chứng minh nhân dân số:………………….do:…………………………….Cấp ngày:………tháng…….năm……………….

– Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………….

– Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………

  1. Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất(sau đây gọi là bên B)

Ông (Bà): ……………………………………………………………………………………sinh năm…………………….

– Chứng minh nhân dân số:………………….do:…………………………….Cấp ngày:………tháng……..năm………….

– Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………..

– Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………………..

Hoặc Ông (Bà):

– Đại diện cho (đối với tổ chức): ……………………………………………………………………………..

– Địa chỉ: …………………………………………………………………………..………………………

– Số điện thoại: …………………………………………………… Fax…………………………………….(nếu có)

Thửa đất chuyển nhượng

– Diện tích đất chuyển nhượng: …………………… m2

– Loại đất: ……………………….Hạng đất (nếu có) ………………………………………………………………………

– Thửa số: ……………………………………………………………………………………………………

– Tờ bản đồ số: ………………………………………………………………………………………………

– Thời hạn sử dụng đất còn lại:…………………………………………………………………………….

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: ……………………….do……………………………………cấp ngày…….. tháng …….. năm……….

Tài sản gắn liền với đất (nếu có)………………………………………………………………………….

  1. Hai bên nhất trí thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các cam kết sau đây :

– Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất (bằng số) ………………………………………………………………,(bằng chữ)………………………………………………………………………………….

– Giá chuyển nhượng tài sản : (nhà ở, công trình, vật kiến trúc, cây lâu năm và tài sản khác có trên đất) (bằng số)…………………………………………………………………………………………………,(bằng chữ)……………………………………………………………………..

– Tổng giá trị chuyển nhượng (bằng số)  …………………………………………………………………………………

(bằng chữ) ………………………………………………………………………………………

– Số tiền đặt cọc (nếu có) là (bằng số)…………………………………………………………………………………,(bằng chữ)  ………………………………………………………………………………………………….

– Thời điểm thanh toán …………………………………………………………………………………………………………

– Phương thức thanh toán: ……………………………………………………………………………………………………

– Bên chuyển nhượng(bên A) phải chuyển giao đủ diện tích, đúng hiện trạng và các giấy tờ liên quan đến thửa đất chuyển nhượng và các tài sản kèm theo cho bên nhận chuyển nhượng(bên B) khi hợp đồng này có hiệu lực.

– Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất (bên A) nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất (nếu không có thỏa thuận khác), tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ ghi nợ trước đây (nếu có), lệ phí địa chính theo quy định của pháp luật.

– Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất(bên B) trả đủ tiền, đúng thời điểm và phương thức thanh toán đã cam kết.

– Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất(bên B) nộp lệ phí trước bạ.

  1. Các cam kết khác :

– Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất(bên A) xin cam đoan thửa đất có nguồn gốc hợp pháp, hiện tại không có tranh chấp, không thế chấp, không bảo lãnh, không góp vốn (trừ trường hợp các bên có thỏa thuận). Nếu có gì không đúng trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

– Bên nào không thực hiện những nội dung đã thoả thuận và cam kết nói trên thì bên đó phải bồi thường cho việc vi phạm hợp đồng gây ra theo quy định của pháp luật.

– Các cam kết khác…………………………………………………………………………………………………..

– Hợp đồng này lập tại ……………………………… ngày…….tháng…….năm……..thành……… bản và có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày được Ủy Ban Nhân Dân cấp có thẩm quyền xác nhận được chuyển nhượng.

Đại diện Bên chuyển nhượng                                                                  Đại diện Bên nhận chuyển nhượng

Quyền Sử Dụng Đất                                                                                    Quyền Sử Dụng Đất

(Ghi rõ họ tên, chữ ký, dấu nếu có)                                                      (Ghi rõ họ tên, chữ ký, dấu nếu có)

 

Công Chứng Viên

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

II. PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Nội dung xác nhận của cơ quan Địa chính cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất chuyển nhượng:

– Về giấy tờ sử dụng: ……………………………………………………

– Về hiện trạng thửa đất: ………………………………………………..

Chủ sử dụng đất: ………………………………………………………..

Loại đất: …………………………………………………………………..

Diện tích: ………………………………………………………………….

Thuộc tờ bản đồ số: …………………………………………………….

Số thửa đất: ………………………………………………………………

Đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp: …………………………

– Về điều kiện chuyển nhượng: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày………tháng………năm……..                           Ngày………tháng..……năm………….

CƠ QUAN ĐỊA CHÍNH CẤP HUYỆN                      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN……………………

     (ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)                                    (ký, ghi rõ họ tên và đóngdấu)

 

Link tải mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Các bước chuẩn bị trước khi tiến hành công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Sau khi tìm hiểu và tìm được mảnh đất, căn nhà hợp với nhu cầu sử dụng, học tập, công tác hoặc nhiều người còn tìm nhà đất phù hợp với phong thủy nhà đất.

Chủ nhà và người mua tiến hành làm hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng nhà đất, thống nhất diện tích mua bán, số tiền đặt cọc(thường là từ 50 triệu trở lên), thời gian để bên bán và bên mua ra phòng công chứng ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Trong khoảng thời gian này, nếu một trong hai bên vì một lý do nào đó mà phá vỡ giao kết trong hợp đồng đặt cọc thì sẽ phải bồi thường số tiền đặt cọc cho bên còn lại tuy vào thỏa thuận giữa hai bên.

Sau thời hạn đã thống nhất từ trước( thường là từ 15 ngày đến vài tháng tùy thỏa thuận giữa hai bên), hai bên sẽ đến phòng công chứng tiến hành công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng nhà đất.

Các bên khi đi công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, ngoài việc phải chuẩn bị trước tiền thì các giấy tờ liên quan cũng cần chuẩn bị kỹ, tránh trường hợp khi đã đến phòng công chứng mà còn thiếu giấy tờ làm lỡ công việc giữa hai bên.

Các giấy tờ cần chuẩn bị khi đi công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là:

Bên bán: giấy Chứng Minh Thư Nhân Dân – Căn Cước Công Dân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ hộ khẩu, chứng nhận độc thân, giấy đăng kí kết hôn, giấy ủy quyền toàn phần( nếu có), hợp đồng đặt cọc…

Bên mua: giấy Chứng Minh Thư Nhân Dân/Căn Cước Công Dân, sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận độc thân hoặc đăng kí kết hôn…

Tại phòng công chứng các bên liên quan đọc kỹ hợp đồng và các điều khoản liên quan trước khi tiến hành ký tên vào hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bên bán nhận số tiền còn lại của giá trị thửa đất, mỗi bên giữ một bản hợp đồng, một bản hợp đồng được lưu lại phòng công chứng. Việc tiếp theo là nộp hồ sơ tại UBND cấp huyện,thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh-thành phố và nhận phiếu hẹn lấy sổ, thời gian nhận sổ theo quy định của pháp luật.

Trên đây là một số thông tin để bạn tham khảo trườc khi tiến hành công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bạn tham khảo thêm thông tin từ văn phòng công chứng nơi bạn cư trú, nhân viên môi giới hoặc tại chính quyền sở tại…
(alobendo)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây