Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu

hố sơ đăng ký chào bán trái phiếu
hố sơ đăng ký chào bán trái phiếu

Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng bao gồm một số thủ tục như

  1. Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng.
  2. Tài liệu quy định tại điểm 2, 3 của hồsơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu và văn bản cam kết đáp ứng quy định tại  điểm 6 của điều kiện phát hành cổ phiếu ra công chúng.
  3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng và văn bản cam kết niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán.
  4. Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác.
  5. Báo cáo kết quả xếp hạng tín nhiệm theo quy định tại điểm 7 của điều kiện phát hành trái phiếu ra công chúng.
  6. Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng với công ty chứng khoán.
  7. Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán.
  8. Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có).

Một số thông tin tham khảo về hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng của công ty đại chúng hy vọng sẽ giúp ích cho bạn.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM