Hố sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi

trái phiếu chuyển đổi
trái phiếu chuyển đổi

 Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng bao gồm một số nội dung như:

  1. Giấy đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng.

2. Nội dung có trong các điểm 2, 3, 7, 8 của Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu, mục số 4  của hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu và văn bản cam kết đáp ứng quy định tại điểm thứ 6 của điều kiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng

3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và văn bản cam kết niêm yết hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán.

4. Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu.

5. Các tài liệu khác liên quan đến việc chuyển đổi thành cổ phiếu.

6. Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có).

Một số thông tin tham khảo giúp bạn hiểu phần nào đó về trái phiếu chuyển đổi

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM