Hạn mức nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp

hạn mức nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp
hạn mức nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp

Hỏi: Hạn mức nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân là bao nhiêu?

Trả lời: Theo điều 130 – Luật Đất Đai 2013, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

  1. Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân không quá 10 lần hạn mức giao đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đối với mỗi loại đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 129 của Luật này.
  2. Chính phủ quy định hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân phù hợp với điều kiện cụ thể theo từng vùng và từng thời kỳ.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM