Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán
giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán được hoàn thành dựa trên một số nội dung cụ thể như sau:

  1. Sau khi được cấp giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải đăng ký doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam phải đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh.
  2. Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần theo quy định của luật doanh nghiệp.
  3. Chính phủ quy định chi tiết điều này

(alobendo-71)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM