Điều lệ công ty chứng khoán

điều lệ công ty chứng khoán
điều lệ công ty chứng khoán

Điều lệ công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán bao gồm các nội dung như:

  1. Điều lệ công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không được trái với quy định của luật chứng khoán và luật doanh nghiệp.
  2. Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải đăng tải toàn bộ điều lệ trên trang thông tin điện tử chính thức của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM