Điều kiện thành lập công ty chứng khoán

điều kiện thành lập công ty chứng khoán
điều kiện thành lập công ty chứng khoán
Điều kiện thành lập công ty chứng khoán và hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán bao gồm các điều kiện về điều kiện góp vốn, điều kiện về cổ đông-thành viên góp vốn, điều kiện về cơ cấu cổ đông-thành viên góp vốn, điều kiện về nhân sự, điều kiện về cơ sở vật chất,…cụ thể như sau:

1.Điều kiện về vốn

Điều kiện về vốn bao gồm: việc góp vốn điều lệ vào công ty chứng khoán phải bằng đồng Việt Nam, vốn điều lệ tối thiểu cho từng nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán tại Việt Nam theo quy định của chính phủ.

2. Điều kiện về cổ đông, thành viên góp vốn

a) Cổ đông, thành viên góp vốn là cá nhân không thuộc các trường hợp không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của luật doanh nghiệp.

b) Cổ đông, thành viên góp vốn là tổ chức phải có tư cách pháp nhân và đang hoạt động hợp pháp, hoạt động kinh doanh có lãi trong 02 năm liền trước năm đề nghị cấp giấy phép, báo cáo tài chính năm gần nhất phải được kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần.

c) Cổ đông, thành viên góp vốn sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của 01 công ty chứng khoán và người có liên quan của cổ đông, thành viên góp vốn đó (nếu có) không sở hữu trên 5% vốn điều lệ của 01 công ty chứng khoán khác.

d) Cổ đông, thành viên góp vốn là nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng điều kiện quy định tại bài nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam..

3. Điều kiện về cơ cấu cổ đông, thành viên góp vốn

a) Có tối thiểu 02 cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn là tổ chức. Trường hợp công ty chứng khoán được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chủ sở hữu phải là doanh nghiệp bảo hiểm hoặc ngân hàng thương mại hoặc tổ chức nước ngoài đáp ứng quy định tại khoản 2 của bài nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

b) Tổng tỷ lệ vốn góp của các tổ chức tối thiểu là 65% vốn điều lệ, trong đó các tổ chức là doanh nghiệp bảo hiểm, ngân hàng thương mại sở hữu tối thiểu là 30% vốn điều lệ.

4. Điều kiện về cơ sở vật chất

a) Có trụ sở làm việc bảo đảm cho hoạt động kinh doanh chứng khoán.

b) Có đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang bị, thiết bị văn phòng, hệ thống công nghệ phù hợp với quy trình nghiệp vụ về hoạt động kinh doanh chứng khoán.

5. Điều kiện về nhân sự

Có Tổng giám đốc (giám đốc), tối thiểu 03 nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp cho mỗi nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán đề nghị cấp phép và tối thiểu 01 nhân viên kiểm soát tuân thủ. Tổng giám đốc (giám đốc) phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

a) Không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù hoặc bị cấm hành nghề chứng khoán theo quy định của pháp luật.

b) Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc tại bộ phận nghiệp vụ của các tổ chức trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm hoặc tại bộ phận tài chính, kế toán, đầu tư trong các doanh nghiệp khác.

c) Có chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính hoặc chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ.

d) Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán trong thời hạn 06 tháng gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

Trường hợp có phó tổng giám đốc (Phó giám đốc) phụ trách nghiệp vụ thì phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại các điểm a, b và d khoản này và có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với nghiệp vụ phụ trách.

6. Dự thảo và điều lệ

Dự thảo điều lệ phù hợp với quy định tại khoản 1 bài điều lệ công ty chứng khoán.

(alobendo-74)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM