Điều kiện thành lập chi nhánh công ty quản lý quỹ-chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ-chứng khoán nước ngoài tại việt nam
điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ-chứng khoán nước ngoài tại việt nam

Điều kiện thành lập chi nhánh công ty quản lý quỹ-chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam bao gồm một số nội dung chính như:

1.Công ty chứng khoán nước ngoài

Công ty chứng khoán nước ngoài được thành lập chi nhánh tại Việt Nam khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Đáp ứng quy định tại khoản 2 bài Nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam và chưa thành lập, tham gia góp vốn vào công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán tại Việt Nam do công ty chứng khoán nước ngoài sở hữu trên 49% vốn điều lệ.

b) Vốn cấp cho chi nhánh tại Việt Nam đáp ứng quy định tại khoản 1 bài Điều kiện thành lập công ty chứng khoán.

c) Bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất và nhân sự quy định tại khoản 4 và khoản 5 bài Điều kiện thành lập công ty chứng khoán đối với chi nhánh dự kiến thành lập tại Việt Nam.

2. Công ty quản lý quỹ nước ngoài

Công ty quản lý quỹ nước ngoài được thành lập chi nhánh tại Việt Nam khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Được cơ quan quản lý, giám sát trong lĩnh vực chứng khoán ở nước nguyên xứ cấp phép hoạt động quản lý quỹ đại chúng và được chấp thuận thành lập chi nhánh tại Việt Nam.

b) Cơ quan cấp phép của nước nguyên xứ và ủy ban chứng khoán nhà nước đã ký kết thỏa thuận hợp tác song phương hoặc đa phương về trao đổi thông tin, hợp tác quản lý, thanh tra, giám sát hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán, thời hạn hoạt động còn lại (nếu có) tối thiểu là 05 năm.

c) Không phải là cổ đông, thành viên góp vốn hoặc cùng với người có liên quan sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua ủy quyền, ủy thác đầu tư sở hữu trên 5% vốn điều lệ của 01 công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán tại Việt Nam.

d) Vốn cấp cho chi nhánh tại Việt Nam đáp ứng quy định tại khoản 1 bài Điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

đ) Bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất và nhân sự quy định tại khoản 4 và khoản 5 bài Điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đối với chi nhánh dự kiến thành lập tại Việt Nam.

e) Đáp ứng quy định tại điểm c khoản 2 bài Nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

3. Số chi nhánh được phép thành lập

Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài chỉ được lập 01 chi nhánh tại Việt Nam.

(alobendo-76)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM