Điều kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

điều kiện phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng
điều kiện phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng

Điều kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của công ty đại chúng được nhiều nhà đầu tư nhỏ, nhà đầu tư lớn cũng như doanh nghiệp quan tâm, dưới đây là một số điều kiện cần đạt được

  1. Đáp ứng 8 quy định đầu tiên của điều kiện phát hành cổ phiếu ra công chúng

2. Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán

3. Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá không lớn hơn tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành tính theo mệnh giá, trừ trường hợp có bảo lãnh phát hành với cam kết nhận mua toàn bộ cổ phiếu của tổ chức phát hành để bán lại hoặc mua số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết của tổ chức phát hành, phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành để hoán đổi, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp.

4. Đối với đợt chào bán ra công chúng nhằm mục đích huy động phần vốn để thực hiện dự án của tổ chức phát hành, cổ phiếu được bán cho các nhà đầu tư phải đạt tối thiểu là 70% số cổ phiếu dự kiến chào bán. Tổ chức phát hành phải có phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án.

Trên đây là một số điều kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng mà doanh nghiệp cần đạt được, hy vọng thông tin trên sẽ giúp bạn có thêm sự tham khảo về vấn đề này.

Điều kiện phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng

  1. Đáp ứng 4 yêu cầu của điều kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

2. Có cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM