Điều kiện chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng

điều kiện chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng
điều kiện chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng

Điều kiện chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng cần thực hiện đầy đủ một số nội dung như:

  1. Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán tối thiểu là 50 tỷ đồng.
  2. Có phương án phát hành và phương án đầu tư vốn thu được từ đợt chào bán chứng chỉ quỹ phù hợp với quy định của Luật này.
  3. Phải được giám sát bởi ngân hàng giám sát theo quy định của Luật này.
  4. Chứng chỉ quỹ chào bán ra công chúng phải được niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chào bán chứng chỉ quỹ mở.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM