Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán

điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán
điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán cho tổ chức và cá nhân được quy định cụ thể như sau:

Chứng chỉ hành nghề chứng khoán bao gồm các loại sau đây

a) Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán.

b) Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính.

c) Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ.

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán cho cá nhân 

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang bị cấm hành nghề chứng khoán theo quy định của pháp luật.

b) Có trình độ từ đại học trở lên.

c) Có trình độ chuyên môn về chứng khoán.

d) Đạt yêu cầu trong kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán đề nghị cấp. Người nước ngoài có chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán hoặc những người đã hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài phải đạt yêu cầu trong kỳ thi sát hạch pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán của Việt Nam.

Thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán của cá nhân khi đã được cấp chứng chỉ hành nghề

a) Không còn đáp ứng điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán quy định tại khoản 2 bài này.

b) Vi phạm quy định tại bài Hành vi bị coi là trái luật trên thị trường chứng khoán, khoản 2 bài Trách nhiệm của người hành nghề chứng khoán là gì?.

c) Không hành nghề chứng khoán trong 03 năm liên tục.

Không được cấp lại chứng chỉ hành nghề

Người bị thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 bài này không được cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Cơ quan quy định thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Chính phủ quy định chi tiết điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán, và việc giám sát người hành nghề chứng khoán.

(alobendo-97)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM