Đảm bảo tỷ lệ an toàn tài chính của công ty chứng khoán

đảm bảo tỷ lệ an toàn tài chính của công ty chứng khoán
đảm bảo tỷ lệ an toàn tài chính của công ty chứng khoán

Đảm bảo tỷ lệ an toàn tài chính của công ty chứng khoán để đảm bảo sự an toàn tài chính cho nhà đầu tư cũng như quản lý của các cơ quan nhà nước, cụ thể là các nội dung như:

  1. Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam phải bảo đảm các chỉ tiêu an toàn tài chính.
  2. Bộ trưởng Bộ tài chính quy định chi tiết về chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

Ủy ban chứng khoán nhà nước đưa vào diện cảnh báo, kiểm soát, kiểm soát đặc biệt và áp dụng các biện pháp xử lý đối với trường hợp không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

Xem thêm: Thông tư số 87/2017/TT-BTC của Bộ tài chính về đảm bảo tỷ lệ an toàn tài chính của công ty chứng khoán.

(alobendo-92)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM