Công ty chứng khoán phá sản

công ty chứng khoán phá sản
công ty chứng khoán phá sản

Công ty chứng khoán phá sản, giải thể công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam được quy định cụ thể như:

  1. Việc giải thể công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam thực hiện theo quy định của luật chứng khoán và luật doanh nghiệp.
  2. Chính phủ quy định chi tiết việc tất toán tài sản của khách hàng quy định tại điểm b khoản 3 bài Thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán  của luật chứng khoán; hồ sơ, trình tự, thủ tục giải thể công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam.
  3. Việc phá sản công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sản.

(alobendo-96)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM