Công bố thông tin hoạt động của công ty chứng khoán

công bố thông tin hoạt động của công ty chứng khoán
công bố thông tin hoạt động của công ty chứng khoán

Công bố thông tin hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh, văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam phải công bố thông tin hoạt động trên phương tiện công bố thông tin của ủy ban chứng khoán nhà nước và 01 tờ báo điện tử hoặc báo in trong 03 số liên tiếp ít nhất 30 ngày trước ngày dự kiến chính thức hoạt động.

Công bố thông tin hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh, văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam bao gồm 2 nội dung như sau:

  1. Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động do ủy ban chứng khoán nhà nước cấp.

2. Ngày chính thức hoạt động.

(alobendo-83)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM