Chuyển quyền sở hữu chứng khoán

Chuyển quyền sở hữu chứng khoán
Chuyển quyền sở hữu chứng khoán

Chuyển quyền sở hữu chứng khoán, xác lập và quyền khác đối với chúng khoán được quy định cụ thể với những nội cung chính như sau:

  1. Việc xác lập, chuyển quyền sở hữu, quyền khác đối với chứng khoán đã đăng ký tập trung tại tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
  2. Đối với chứng khoán đã được lưu ký tại tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, việc chuyển quyền sở hữu chứng khoán có hiệu lực vào ngày thực hiện bút toán ghi sổ trên tài khoản lưu ký chứng khoán tại tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
  3. Đối với chứng khoán quy định tại khoản 1 bài thủ tục đăng ký chứng khoán nhưng chưa được lưu ký tại tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, việc chuyển quyền sở hữu chứng khoán có hiệu lực vào ngày ghi sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán do tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam quản lý.

Trên đây là một số thông tin quy định về chuyển khoản chứng khoán, xác lập quyền sở hữu và các quyền khác đối với chứng khoán hy vọng sẽ giúp bạn có thêm thông tin tham khảo.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM