Chuyển Mục Đích Sử Dụng Đất Được Quy Định Như Thế Nào?

Chuyển mục đích sử dụng đất
Chuyển mục đích sử dụng đất

Hỏi: Chuyển Mục Đích Sử Dụng Đất Được Quy Định Như Thế Nào?

Trả lời: Theo điều 57 luật đất đai 2013, nhà nước quy định việc chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

  1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hằng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.”

Chuyển mục đích sử dụng đất là gì?
Là người sở hữu một trong các loại đất quy định ở điều 57 của luật đất đai 2013 muốn chuyển mục đích sử dụng sang các loại đất khác như đất trồng cây lâu năm, đất phi nông nghiệp, đất công nghiệp, đất thương mại dịch vụ… Khi thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, người sử dụng đất phải thực hiện theo mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất và nộp thuế dựa trên bảng giá chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định của nhà nước. Sau khi hoàn tất các thủ tục trên, sau thời gian chờ cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, trên sổ mới sẽ có thông tin chi tiết về diện tích sử dụng cho từng loại đất mà chủ dụng đất đã yêu cầu.
 (alobendo)
CÓ THỂ BẠN QUANTÂM