Chào bán chứng khoán ra công chúng là gì?

chào bán chứng khoán ra công chúng
chào bán chứng khoán ra công chúng

Chào bán chứng khoán ra công chúng của các tổ chức phát hành, cổ đông công ty đại chúng trước khi chào bán chứng khoán ra công chúng phải đăng kí với uỷ ban chứng khoán nhà nước.

Một số trường hợp không phải đăng kí chào bán chứng khoán ra công chúng

  • Chào bán công cụ nợ của chính phủ, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh do ngân hàng chính sách phát hành, trái phiếu chính quyền địa phương.
  • Chào bán trái phiếu của tổ chức tài chính quốc tế do chính phủ chấp thuận.
  • Chào bán cổ phiếu nhà nước ra công chúng để chuyển doanh nghiệp nhà nước, công ty nhách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.
  • Việc bán chứng khoán theo bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của trọng tài hoặc việc bán chứng khoán của người quản lý hoặc người được nhận tài sản trong trường hợp phá sản hoặc mất khả năng thanh toán.

Một số thông tin về việc chào bán chứng khoán ra công chúng hy vọng sẽ giúp ích cho bạn.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM