Các nghiệp vụ của công ty chứng khoán

các nghiệp vụ của công ty chứng khoán
các nghiệp vụ của công ty chứng khoán

Các nghiệp vụ của công ty chứng khoán bao gồm tư vấn chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tự doanh chứng khoán, môi giới chứng khoán, cụ thể bao gồm những nội dung như:

1.Công ty chứng khoán được cấp phép thực hiện một, một số hoặc toàn bộ nghiệp vụ kinh doanh sau đây:

a) Môi giới chứng khoán.

b) Tự doanh chứng khoán.

c) Bảo lãnh phát hành chứng khoán.

d) Tư vấn đầu tư chứng khoán.

2. Công ty chứng khoán chỉ được cấp phép thực hiện nghiệp vụ tự doanh chứng khoán khi được cấp phép thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán.

3. Công ty chứng khoán chỉ được cấp phép thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán khi được cấp phép thực hiện nghiệp vụ tự doanh chứng khoán.

Trên đây là một số nội dung về các nghiệp vụ của công ty chứng khoán trên thị trường Việt Nam, đây là những thông tin giúp bạn hiểu hơn về chuyên môn của các công ty chứng khoán.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM