Bản đồ quy hoạch thành phố Bắc Ninh mới nhất

bản đồ quy hoạch thành phố bắc ninh
bản đồ quy hoạch thành phố bắc ninh

Bản đồ quy hoạch thành phố Bắc Ninh mới nhất

Bấm để xem và tải Bản đồ quy hoạch thành phố Bắc Ninh mới nhất

Kế hoạch sử dụng đất thành phố Bắc Ninh đến năm 2030

 • Đất trồng lúa LUA:                                 381,40 ha.
 • Trong đó: Đất chuyên lúa nước:                335,98.
 • Đất trồng cây hàng năm khác:                  66,14.
 • Đất trồng cây lâu năm CLN:                    45,93.
 • Đất rừng phòng hộ RPH:                        104,47.
 • Đất nuôi trồng thủy sản:                       260,01.
 • Đất nông nghiệp khác NKH:                    2,15.

bản đồ quy hoạch thành phố bắc ninh
bản đồ quy hoạch thành phố bắc ninh

 • Đất quốc phòng CQP: 211,85
 • Đất an ninh CAN: 20,08
 • Đất khu công nghiệp SKK: 547,91
 • Đất cụm công nghiệp SKN: 136,64
 • Đất thương mại, dịch vụ TMD: 354,44
 • Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC: 120,03
 • Đất cơ sở văn hóa DVH3: 93,65
 • Đất cơ sở y tế DYT: 52,66
 • Đất cơ sở giáo dục và đào tạo DGD: 292,83
 • Đất cơ sở thể dục thể thao DTT: 61,49
 • Đất cơ sở khoa học và công nghệ DKH: 106,41
 • Đất cơ sở dịch vụ xã hội DXH: 0,83
 • Đất giao thông DGT: 1.507,26

 

 • Đất thủy lợi DTL: 299,75
 • Đất công trình năng lượng DNL: 16,31
 • Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV: 11,88
 • Đất chợ DCH: 7,57
 • Đất có di tích lịch sử – văn hóa DDT: 0,90

(alobendo)

 

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM