Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Cát Tiên

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Cát Tiên
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Cát Tiên

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Cát Tiên

Bấm để xem tải file bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Cát Tiên

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Cát Tiên thể hiện thông tin quy hoạch chi tiết khu dân cư đô thị, chợ, cơ sở giáo dục, trung tâm hành chính, cơ sở y tế, khu sản xuất công-nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp… Cụ thể là thông tin quy hoạch sử dụng đất các xã thị trấn như:

 • Thị trấn Cát Tiên (huyện lỵ).
 • Thị trấn Phước Cát.

Và bản đồ thông tin quy hoạch sử dụng đất của 7 xã:

 • Xã Đồng Nai Thượng.
 • Xã Đức Phổ.
 • Xã Gia Viễn.
 • Xã Nam Ninh.
 • Xã Phước Cát 2.
 • Xã Quảng Ngãi.
 • Xã Tiên Hoàng.

Mục tiêu quy hoạch phát triển huyện Cát Tiên

 • Xây dựng và phát triên vùng huyện Cát Tiên đặt trong tổng thể phát triển của vùng tỉnh Lâm Ðồng; đồng thời liên hệ với vùng Tây Nguyên, Ðông Nam Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ.
 • Phát triển vùng huyện Cát Tiên đảm bảo tính toàn diện, hài hòa và bền vững trên các lĩnh vực kinh tế, an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và bảo vệ môi truờng.
 • Phát triển không gian vùng phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội huyện Cát Tiên; tích hợp phát triển các ngành đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất; khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế tài nguyên đặc trưng của khu vực.
 • Xây dựng khung kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ kết nối hiệu quả với các đầu mối hạ tầng vùng lân cận, vùng tỉnh, vùng quốc gia.

Phạm vi quy hoạch sử dụng đất huyện Cát Tiên

Toàn bộ ranh giới thuộc huyện Cát Tiên, gồm: 02 thị trấn (Cát Tiên, Phước Cát) và 7 xã (Quảng Ngãi, Ðúc Phổ, Phước Cát 2, Gia Viễn, Nam Ninh, Tiên Hoàng và Ðòng Nai Thượng). Tổng diện tích là 42.694 ha, ranh giới cụ thể như sau:

Quy hoạch phát tiển huyện Cát Tiên đến năm 2030 định hướng đến năm 2050

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Cát Tiên
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Cát Tiên

 Tiểu vùng I

 • Tính chất: Vùng trung tâm hành chính – chính tri, kinh tế; đô thị – dịch vụ – tiểu thủ công nqhiêp; nông nghiêp chất lượng cao; du lịch sinh thái. Là vùng phát triển kinh tế động lực của vùng huyện Cát Tiên.
 • Pham vi, diện tích: 02 thi trán (Cát Tiên và Phước Cát) và các xã: Ðức Phổ, Phước Cát 2, Quảng Ngãi; trong dó, thi trấn Cát Tiên là trung tâm hành chính – chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học – kỹ thuật, thi trấn Phước Cát là trung tâm
 • thương mại dịch vụ phía Tây Nam của huyện; tổng diện tích tiểu vùng I khoảng 21.825 ha.

Tiểu vùng II

 • Tính chất: Vùng sản xuất nông nghiêp chất lượng cao, phát triển lâm nghiệp gắn với bảo tồn, phát triển rừng; du lịch sinh thái.
 • Phạm vi, diện tích: các xã: Nam Ninh, Gia Viễn, Đồng Nai Thượng, Tiên Hoàng; trong đó xã Gia Viễn là trung tâm tiểu vùng, định hướng giai đọan 2035- 2050 tiếp cận tiêu chí đô thi Ioai V; tổng diện tích tiểu vùng II khoảng 20.869 ha.

Quy hoạch giao thông giao thông huyện Cát Tiên

Quốc lộ 55B (đường tỉnh 721 được nâng cấp đi qua thị trấn Cát Tiên, thi trấn Phước Cát và các xã: Quảng Ngãi Ðức Phổ, Phước Cát 2) kết nối đường cao tốc Dầu Giây – Liên Khương và Quốc lộ 14.

 • Ðường Ðồng Nai Thượng kết nối xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm và tinh Ðắk Nông.
 • Các trục giao thông liên vùng huyện, liên xã và các trục giao thông kết nối liên vùng phục du lịch và sån xuât.
 • Trục đường vành đai thị trấn: đường ven sông Ðồng Nai và Trần Lê (thị trấn Cát Tiên); đường Bù Khiêu, Cát Lâm, Cát Lợi (thị trấn Phước Cát); đường tránh đô thị từ dốc Đá Mài đến cầu Vĩnh Ninh, xã Phuóc Cát 2.

Quy hoạch các vùng phát triển đô thị, dân cư nông thôn, tiểu thủ công nghiệp

Quy hoạch vùng phát triển đô thị

 • Vùng phát triển đô thị: thị trấn Cát Tiên và thị trấn Phước Cát được định hướng phát triển đô thị loại V.
 • Vùng tiệm cận tiêu chí đô thị lọai V, gồm: xã Gia Vĩnh và xã Quảng Ngãi.
 • Cụm công nghiêp tai xã Ðức Phổ và thi trấn Cát Tiên làm nơi tâp trung các đầu mối sản xuất, chế biến, khai thác, xuất nhập khẩu các sản phẩm công nghiêp, vật liệu xây dựng,…

Quy hoạch vùng dân cư nông thôn

phát triển các khu dân cư nông thôn trên cơ sở các điểm dân cư hiện hữu và xây dựng thêm các điểm dân cư nông thôn gắn với vùng sản xuất, phù hợp phong tục tập quán, đặc điểm tự nhiên của từng vùng trong huyện; các điểm dân cư nông thôn tập trung tại các xã: Gia Viễn, Ðức Phổ, Quảng Ngãi, Nam Ninh, Tiên Hoàng, Ðồng Nai Thượng, xã Phước Cát 2.

 • Phát triển vùng chuyên canh sản xuất lúa gạo có năng suất và chât lượng cao đáp ứng tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ trên địa bàn thi trấn Cát Tiên và các xã: Ðúc Phổ, Quảng Ngãi, Gia Viễn; vùng chuyên canh cây ăn quả, vùng trồng dâu nuôi tằm phân bổ đều ở các xã; vùng chuyên canh trồng cây điều tập trung tại các xã: Nam Ninh, Tiên Hoàng, Phước Cát 2,…
 • Vùng phát triển chăn nuôi tập trung theo quy mô trang trại hiện đại, đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực đất cằn cỗi, khó canh tác, khu vực xa khu dân cư, với các con nuôi chính: bò thịt, heo gắn với các cơ sở giết mổ và chế biến; tập trung trên địa bàn các xã: Nam Ninh, Quảng Ngãi, Gia Viễn, Phước Cát 2, Ðồng Nai Thượng, Ðức Phổ.

Khu vực hạn chế xây dựng

Hạn chế xây dựng tại các khu vực ven sông có nguy cơ sạt lở, không ổn định địa chất.

Cấm xây dựng trong khu vực rừng đặc dụng và rừng sản xuất, vùng đệm thuộc Vườn quốc gia Cát Tiên, các hành lang ven sông (trừ trường hợp được cá thẩm quyền cho phép) để đảm bảo an toàn, bảo vệ đa dạng sinh học, môi trường sinh thái, nguồn tài nguyên nước.

Quy hoạch hệ thống đô thị trên địa bàn huyện Cát Tiên

 • Giai đoạn đến năm 2025 tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí còn yếu và thiếu của thị trấn Cát Tiên và thị trấn Phước Cát theo tiêu chí đô thị loại V; giai đoạn đến năm 2035 tiếp tục đầu tư nâng cấp 02 đô thị này đạt chuẩn đô thị loại V; cụ thể như sau:
 • Về đất xây dựng đô thị: đến năm 2025, đất xây dựng đô thị khoảng 262 ha (trong đó: đất dân dụng khoảng 188 ha), đến năm 2035, đất xây dựng đô thị khoảng 313 ha (trong đó: đất dân dụng khoảng 218 ha), đến năm 2050, đất xây dựng đô thị 384 ha (trong đó: đất dân dụng là khoảng 265 ha).

Đô thị Cát Tiên (đô thị loại V, trung tâm huyện)

 • Đô thị thị trấn Cát Tiên đóng vai trò vừa là đô thị hạt nhân của vùng huyện, vừa là đô thị trong hệ thống đô thị vệ tinh của tiểu vùng III (theo quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng).
 • Là đô thị loại V, là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học kỹ thuật của vùng huyện.
 • Là trung tâm dịch vụ, thương mại của vùng huyện, đầu mối giao thương quan trọng của huyện; có vị trí an ninh quốc phòng quan trọng của vùng.
 • Là trung tâm giao lưu kinh tế, văn hóa, thể dục thể thao của huyện Cát Tiên.
 • Là trung tâm du lịch sinh thái, du lịch văn hóa di sản tầm quốc gia; Trung tâm nghiên cứu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ.
 • Trung tâm giáo dục – đào tạo và chuyển giao công nghệ đa ngành cấp tỉnh.
 • Đô thị đảm bảo các tiêu chí tăng trưởng xanh theo quy định hiện hành. – Động lực phát triển:
 • Tiềm năng về vị trí chiến lược phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thương mại dịch vụ cấp vùng.

Đô thị Phước Cát (đô thị loại V)

 • Đất xây dựng điểm dân cư nông thôn đến: năm 2025, tổng diện tích xây dựng khoảng 179 ha (trong đó đất dân dụng khoảng 110 ha); đến năm 2035, đất xây dựng đô thị khoảng 211 ha (trong đó đất dân dụng khoảng 132,0 ha); đến năm 2050, đất xây dựng đô thị khoảng 252 ha (trong đó đất dân dụng khoảng 163 ha).
 • Đô thị loại V; là trung tâm tiêu vùng, trung tâm giao lưu kinh tế – văn hoá, trung tâm thương mại, dịch vụ phía Tây Nam của huyện Cát Tiên.
 • Động lực phát triển: Phát triển tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp chất lượng cao, thương mại dịch vụ, du lịch sinh thái gắn với bảo tồn, phát triển bản sắc các làng văn hóa đồng bào dân tộc.
 • Phát triển điểm dân cư tập trung theo trục không gian chủ đạo Quốc lộ 55B (đường tỉnh 721 nâng cấp).
 • Bố trí sắp xếp lại trong các điểm dân cư tập trung theo hướng quy hoạch chỉnh trang các điểm dân cư hiện hữu kết hợp mở rộng phát triển.

Quy hoạch các điểm dân cư nông thôn tập trung

Giai đoạn đến năm 2035, tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho 9 điểm dân cư nông thôn hiện trạng của 07 xã và định hướng phát triển mới 30 điểm dân cư tập trung; đồng thời, quy hoạch 50% xã theo các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu đối với các xã kể cận đô thị (gồm các xã: Đức Phổ, Gia Viễn, Quảng Ngãi), cụ thể:

 • Xã Gia Viễn: hiện có 1 điểm dân cư (khu trung tâm xã) và 6 điểm dân cư quy hoạch mới (gồm: 01 điềm bản Brun, 01 điểm thôn Văn Minh, 01 điểm thôn Tiến Thắng, 01 điểm thôn Liên Phương, 02 điểm thôn Trung Hưng).
 • Xã Đức Phổ: hiện có 1 điểm dân cư (khu trung tâm xã) và 4 điểm dân cư quy hoạch mới (gồm: 01 điếm thôn 1, 01 điếm thôn 3, 02 điểm thôn 4).
 • Xã Quảng Ngãi: hiện có 2 điểm dân cư (khu trung tâm xã; sau khi xã Tư Nghĩa sáp nhập vào xã Quảng Ngãi thi trung tâm xã Tư nghĩa sẽ là điểm dân cư tập trung thôn 3 của xã Quảng Ngãi) và 2 điểm dân cư quy hoạch mới (gồm: 01 phía Nam, thôn 1 và 01 phía Bắc, thôn 2).
 • Xã Nam Ninh: hiện có 2 điểm dân cư (khu trung tâm xã, sau khi xã Mỹ Lâm sáp nhập vào xã Nam Ninh thì trung tâm xã Mỹ Lâm sẽ là điểm dân cư thôn Mỹ Bắc của xã Nam Ninh) và 4 điểm dân cư quy hoạch mới (gồm: 01 điểm thôn Ninh Hậu, 01 điểm thôn Ninh Đại và 02 điếm thôn Mỹ Nam).
 • Xã Tiên Hoàng: hiện có 1 điểm dân cư (khu trung tâm xã) và 4 điểm dân cư quy hoạch mới (gồm: 01 điếm thôn 2, 02 điểm thôn 3 và 01 điếm thôn 3).
 • Xã Phước Cát 2: hiện có 1 điểm dân cư (khu trung tâm xã) và 6 điểm dân cư quy hoạch mới (gồm: 02 điểm thôn Phước Thái, 02 điểm thôn 3, 01 điểm thôn 4 và 01 điểm thôn Phước Trung).
 • Xã Đồng Nai Thượng: hiện có 1 điểm dân cư (khu trung tâm xã) và 4 điểm dân cư quy hoạch mới (gồm: 01 điểm thôn Bù Gia Ra, 01 điểm thôn Đạ Cọ, 01 điểm thôn Bi Nao và 01 điểm thôn Bê Đê).

Giai đoạn 2015- 2020, định hướng xã Gia Viễn tiệm cận các tiêu chí đô thị loại V, là trung tâm tiêu vùng II theo kịch bản phát triển của huyện và phát triển các trung tâm dịch vụ thương mại.

Trên đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Cát Tiên và thông tin quy hoạch sử dụng đất cùng định hướng phát triển các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội.. của huyện Cát Tiên để bạn tham khảo.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM