Bản đồ quy hoạch Châu Đức Bà Rịa Vũng Tàu

Bản đồ quy hoạch Châu Đức Bà Rịa Vũng Tàu
Bản đồ quy hoạch Châu Đức Bà Rịa Vũng Tàu

Bản đồ quy hoạch Châu Đức – Bà Rịa Vũng Tàu

Bản đồ quy hoạch Châu Đức Bà Rịa Vũng Tàu được thực hiện chi tiết cho các khu vực dân cư, khu thương mại – dịch vụ, chợ, trường, bệnh viện, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các khu vực sản xuất nông nghiệp, thuuỷ sản,… cho giai đoạn từ năm 2021 đến 2030.

Bấm để xem và tải file bản đồ quy hoạch Châu Đức Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2030

Bấm để xem và tải file bản đồ quy hoạch Châu Đức Bà Rịa Vũng Tàu năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất huyện Châu Đức

Theo bản kế hoạch sử dụng đất huyện Châu Đức Bà Rịa Vũng Tàu năm 2022 quy hoạch chi tiết diện tích một số loại đất như sau:

 • Đất trồng cây hàng năm khác: 4.380,98 ha.
 • Đất trồng cây lâu năm: 26.389,65 ha.
 • Đất nuôi trồng thủy sản: 186,48 ha.
 • Đất quốc phòng: 39,55 ha.
 • Đất an ninh: 6,15 ha.
 • Đất khu công nghiệp: 1.275,62 ha.
 • Đất cụm công nghiệp: 29,41 ha.
 • Đất thương mại dịch vụ: 128,36 ha.
 • Đát cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 73,42 ha.
 • Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm gốm: 24,08 ha.
 • Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: 43,06 ha.
 • Đất ở tại nông thôn: 1.124,70 ha.
 • Đất ở tại đô thị: 125,20 ha.
 • Đất tín ngưỡng: 0,89 ha.

Kê hoạch chuyển mục đích sử dụng đất huyện Châu Đức

Kế hoạch sử dụng đất huyện Châu Đức – Bà Rịa Vũng Tàu trong năm 2022 được thực hiện cho tất cả các loại đất trong địa bàn huyện

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

 • Đất trồng lúa: 13,36 ha.
 • Đất trồng cây lâu năm: 240,91 ha.
 • Đất nuôi trồng thủy sản: 0,23 ha.
 • Chuyển đổi đất trong nội bộ đất nông nghiệp
 • Đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm: 53,06 ha.
 • Đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản: 3,00 ha.
 • Đất trồng cây lâu năm sang đất nông nghiệp khác: 709,52 ha.

Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp khác

 • Đất trồng lúa: 0,04 ha.
 • Đất trồng cây hàng năm khác: 1,32 ha.
 • Đất trồng cây lâu năm: 5,10 ha.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM